سفید ( 1) : وا فریادا ز عشق

 

وا فریادا زعشق وا فریادا

کارم به یکی طرفه نگار افتادا

گر داد من شکسته دادا دادا

ور من وعشق هر چه بادا بادا

 

< ابوالسعید ابی الخیر>

/ 2 نظر / 19 بازدید